Aanbestedingen

Transparantie in de besluitvorming is cruciaal, maar binnen deze transparantie wil de opdrachtgever wel het maximale resultaat behalen. Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame begeleidt overheden in deze besluitvorming.

Op 1 juli 2016 zijn de concessierichtlijn 2014/23/EU en de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Veel aanbestedingen vallen onder het Europese aanbestedingsrecht en de daarbij behorende regels. De gemeente moet hierbij de in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 opgenomen beginselen en uitgangspunten in acht nemen zoals:

  • Transparantiebeginsel: waaronder verplichting tot voorafgaande publicatie op TenderNed (hiermee wordt dus iedereen in staat gesteld in aanmerking te komen voor de overeenkomst);
  • Objectiviteitsbeginsel: op objectieve wijze keuze maken voor de te volgen procedure (openbare procedure, niet-openbare procedure, onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) en de ondernemers die worden toegelaten tot de procedure;
  • Gelijkheidsbeginsel/beginsel van non-discriminatie;
  • Proportionaliteitsbeginsel: Dit houdt in dat eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen (waaronder contractsvoorwaarden) in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht;
  • Leveren maatschappelijke waarde: denk hierbij aan beste prijs-kwaliteitverhouding, duurzaamheidscriteria, sociale criteria, en social return;

Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame heeft ervaring met deze procedures en de daadwerkelijke implementatie.

NABB heeft sinds haar oprichtingen honderden meervoudig onderhandse en openbare aanbestedingen begeleid. Tegenwoordig lopen veel aanbestedingen digitaal via TenderNed of andere systemen zoals Negometrix en Aanbestedingskalender.
Projecten